Faglige forbehold

 1. Arbejdet kan ikke standses af bygherren pga. vejrforholdende, så længe entreprenøren overenskomstmæssigt er forpligtet til at fortsætte dette.
 2. Afsætning og opmærkning påhviler bygherren. Bygherren skal undersøge og sikre, at der ikke er kabler , rørinstallationer m.v. på borestedet. Nærliggende kabler, rørinstallationer m.v. skal af sikkerhedsmæssige grunde være afbrudt, mens arbejdet pågår.
 3. Hvis intet andet er oplyst i udbudsmaterialet er tilstøbning, tilmuring m.v. ikke medregnet. Reparation af huller m.v. efter fastgørelse af materiel er ikke medregnet i tilbuddet. Hvis der i entreprisen indgår at at bygherre skal levere stillads, skal der være lovliggjorte adgangsveje (indvendige trapper).
 4. Tilbudsgiver er uden ansvar for:

     a.Vandskade opstået ved at vand fra bore- skærearbejdet finder sted gennem  hulrum, nedlagte eller uoplyste installationer eller lign. i væg eller etageadskillelse, hvor igennem bore- skærearbejdet sker.

 1. Misfarvning af bygningsdele m.v. pga. bore- skæreslam. Det er bygherres pligt at sikre afpropning, hvorfor tilbudsgiver ikke kan gøres ansvarlig for følgeskader.
 2. Overskæring af kabler, rørinstallationer m.v. - og disse skal i øvrigt af sikkerhedsmæssige grunde være afbrudt, mens arbejdet pågår. Endvidere er skade på lejeres ejendele entreprenøren uvedkommende og skal dækkes af bygherre.
 3. Hullernes hensigtsmæssige placering og konstruktionens efterfølgende stabilitet.
 4. Tilbudsgiver påtager sig ingen økonomiske ansvar for tidsforlængelse af entreprisen, som følge af materialernes beskaffenhed, driftstop af materiel, samt manglende leverance af sliddelene.
 5. I tilbuddet er ikke medtaget udtagning og bortfjernelse af klodser.
 6. Tilbuddet er givet ud fra bygherres oplysninger om størrelse og dimensioner.
 7. Tilbud er gældende i 30 dage.
 8. Der tages forbehold for ekstraudgifter som følge af:
 9. Langsgående jern, samt usædvanligt kraftig armering (over Ø 14 mm) samt betonkvalitet over 40 Mpascal, såfremt dette ikke er oplyst i udbudsmaterialet.
 10. Spildtid ex. forårsaget af andre håndværkere, manglende afsætning, mangel på vand eller elektricitet.
 11. At arbejdet skal udføres i frostvejr.
 12. Afdækning mod støvgener.
 13. 1/2" vandtilslutning og el, 32 amp. skal forefindes max. 40 m fra arbejdsstedet.
 14. Priserne er baseret på, at arbejdet kan foretages stående på gulvet, opstilling af stillads o. lign. beregnes særskilt.
 15. Afdækning med plast o. lign. 
 16. Ventetid er os uvedkommende.
 17. At arbejdssted ikke er ryddet og klargjort.
 18. Bortkørsel af opsuget bore- skæreslam fra byggeplads.
 19. At arbejdet ikke kan udføres indenfor normal arbejdstid.

 


JHS Diamant Arupsvej 66 3230 Græsted tlf: 38742020 cvr: 18345374